Noty księgowe na 40 euro – sposób na opieszałych kontrahentów

Skieruj się tu jeżeli jesteś ciekawy jak wystawić notę księgową na 40 euro.

Każdy przedsiębiorca prędzej czy później trafia na kontrahentów, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to ogromny problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 roku w przypadku wyniknięcia zwłoki we wniesieniu należności prawo polskie umożliwia wystawianie spóźnionym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wykorzystać jako jeden z etapów działań upominawczych czy wystawiać natychmiast?

Według artykułów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należności nie są wyższe niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, ale nie większym niż 50 000 zł, wierzyciel od 2020 roku jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, zaś jeśli wysokość niezapłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Co najistotniejsze, notę księgową można przesłać dłużnikowi natychmiast po wystąpieniu zwłoki w płatności, w dodatku bez potrzeby wcześniejszego przypomnienia o upływie terminu. Należy jednak uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie zburzy pielęgnowanych częstokroć przez wiele lat dobrych relacji partnerskich. W końcu przyczyną opóźnienia we wniesienia należności za fakturę mogą być krótkotrwałe problemy z wypłacalnością czy zwykłe przeoczenie dłużnika, a nie jego intencjonalny zabieg. Z tego właśnie powodu, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Bezpłatny generator not księgowych – gdzie znaleźć?

W chwili, gdy przedsiębiorca po raz pierwszy postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, w jaki sposób trzeba określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązujące prawo mówi o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie znajduje się we wspomnianym w poprzednim akapicie dokumencie – wysokość rekompensaty w PLN oblicza się na bazie średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin spłaty za faktury.

Przedsiębiorcom polecamy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego bezpłatnie na stronie Flobo – autorskiej aplikacji automatyzującej obsługę należności, która posiada również kompleksowy moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]